Länkar

Skriven av Super User

Skatteverket

Bolagsverket

Nordiska Entreprenadsystem

Björnberget Bygg AB

Tillväxtverket

Verksamt.se

 

”Corona-information”

Här nedan har jag samlat, och komprimerat, information från Skatteverket, Försäkringskassan, Tillväxtverket samt Regeringskansliet kring de olika krispaketen som har kommit eller är på väg. Det är information som finns utlagt dag 2020-03-30 men som kan komma att uppdateras eller ändras med tiden. Så kolla gärna på resp. myndighets hemsidor för att få dagsfärsk information. Där finns också mer information än vad jag komprimerat här. //Niclas

 

Jag kan rekommendera Verksamt.se för samlad information om olika myndigheters information kring "Corona-krispaket". Se denna länk: Verksamt

 

Karens vid sjukdom

Staten står för karensdagen. Förslaget innebär att den som är anställd kan söka ersättning för den första dagen i sjukfallet retroaktivt från Försäkringskassan. Arbetsgivaren ska göra karensavdrag som vanligt.

Förslaget är att det ska gälla från och med den 11 mars till och med den 31 maj 2020.

När regeringen formellt har beslutat om den tillfälliga ersättningen kommer du att hitta e-tjänsten på Mina Sidor.

Om du med enskild firma själv blir sjuk föreslår regeringen att du ska kunna söka ersättning för din egen karens. När F-kassan vet mer kommer de att uppdatera informationen.

Inget läkarintyg behövs för sjukdag 1-21 oavsett sjukdom.

 

Sjuklön

Förslaget innebär att staten tillfälligt tar hela kostnaden för alla sjuklöner i två månader.

Gäller från 1 april – 31 maj i första hand.

Du ska betala ut sjuklön som vanligt till den anställde och göra ett karensavdrag. Din anställde kan sedan ansöka om ersättning för karensavdraget hos Försäkringskassan retroaktivt. När det gäller ersättningen för sjuklönekostnaden innebär förslaget att du rapporterar in sjuklönekostnaden som vanligt till Skatteverket. Du ersätts sedan genom ditt skattekonto. Det är den informationen vi har i dagsläget. 

 

Anstånd med skatter och avgifter

Företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan ansöka om anstånd med skattebetalning. Det innebär att du skjuter upp betalningen av din skatt och i stället betalar den senare. Det finns två sorters anstånd:

Tillfälligt anstånd med skattebetalning

Företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. Betalningen kan skjutas upp i ett år från beslutsdatumet. Anståndet gäller för upp till tre redovisningsperioder mellan januari och september 2020. Det finns flera sätt att ansöka om tillfälligt anstånd, men du får beslutet snabbast om du använder den nya digitala tjänsten i Mina sidor.

 

Kostnadsränta och anståndsavgift

Du betalar en kostnadsränta och en anståndsavgift på anståndsbeloppet. Räntan och avgiften beslutas av riksdagen.

Räntan är för närvarande 1,25 procent. Räntan läggs till beloppet du har fått i anstånd. När du sedan betalar skatten och avgiften, betalar du även räntan.

Utöver ränta kommer du att få betala en särskild anståndsavgift. Avgiften är 0,3 procent på det beviljade anståndsbeloppet. Avgiften tas ut per påbörjad kalendermånad från och med månaden efter att anståndet beviljas till och med den månad du ska betala anståndet. Du betalar även anståndsavgiften samtidigt som skatten och räntan.

Anståndet registreras på skattekontot

Du kan se anståndsbeloppet på skattekontot dagen efter att anståndet beviljas.

Om du får anstånd för en period som du redan har betalat in, kan det innebära att du får ett utbetalningsbart överskott på skattekontot. Detta överskott kan du begära att få utbetalt.

Anståndstiden är längst ett år

Tillfälligt anstånd gäller längst ett år från dagen Skatteverket beviljar det. Den nya förfallodagen står i beslutet från Skatteverket. Du kan begära att anståndet ska upphöra (helt eller delvis) innan den nya förfallodagen. Det gör du genom att kontakta Skatteverket.

Hur stora belopp kan jag få anstånd med?

Du kan som mest få anstånd med hela det belopp som du redovisar i din arbetsgivardeklaration och i din momsdeklaration för perioden som ansökan avser.

Betalningsansvar för företrädare för juridiska personer

En del företagare som söker anstånd med betalning av skatt med anledning av effekterna av coronaviruset, har framfört oro att företrädare ska drabbas av det så kallade företrädaransvaret och bli personligt betalningsskyldiga för den uppskjutna skatten. Skatteverket har publicerat ett ställningstagande där det framgår att så inte blir fallet, om det inte handlar om företag som uppenbarligt utnyttjat möjligheterna helt i strid med syftet med anståndsbestämmelserna. Det betyder att Skatteverket som huvudregel inte kommer att ansöka om företrädaransvar mot en företrädare för obetalda skatter och avgifter, som omfattas av anstånd enligt lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall. Detta gäller belopp som anstånd beviljats för enligt regeringens lagförslag som träder i kraft den 30 mars.

 

Nedsättning av arbetsgivaravgifter

Regeringen har föreslagit en tidsbegränsad nedsättning av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften. Reglerna föreslås träda i kraft den 6 april 2020. För att undvika onödiga omprövningar bör arbetsgivare som vill ha nedsättning därför vänta med att lämna arbetsgivardeklaration till dess att reglerna har trätt i kraft. Arbetsgivardeklaration för mars månad ska ha kommit in till Skatteverket senast den 14 april i år.

Förslaget innebär att arbetsgivare kan begära nedsättning av arbetsgivaravgifterna för maximalt 30 av sina anställda för utbetalningar som görs under 1 mars till och med 30 juni 2020.

Nedsättningen innebär att endast ålderspensionsavgift (10,21 procent) på ersättning upp till 25 000 kronor per betalningsmottagare och månad ska betalas.

Om beslut tas enligt det här förslaget ska begäran om nedsatt arbetsgivaravgift göras genom att arbetsgivaren sätter ett kryss i fält 062 på individuppgiften ”Reducerad avgift först anställd”.

Genom att kryssa i fält 062 på individuppgiften kommer ersättningar upp till 25 000 kronor per angiven betalningsmottagare att ingå i avgiftsunderlaget för enbart ålderspensionsavgift om 10,21 procent.

 

Ändra din debiterade preliminärskatt

Skatteverket vill påminna företagare om möjligheten att ändra debiterad preliminärskatt om företaget drabbas ekonomiskt på grund av coronapandemin. Du kan ändra din debiterade preliminärskatt upp till sex månader efter beskattningsårets utgång. 

 

Utökad avsättning till periodiseringsfond för enskilda näringsidkare och handelsbolagsdelägare

Regeringen föreslår att reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt så att egenföretagare som har drabbats hårt till följd av coronautbrottet kan få tillbaka inbetald preliminärskatt. De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för år 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor. Därmed kan många få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019. Förslaget berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag.

 

Korttids­arbete­­

Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Detta stöd har inte funnits tidigare och Tillväxtverket arbetar skyndsamt med att få alla förutsättningar på plats. De informerar löpande om detta.

Stödet kommer att finnas tillgängligt att söka 7 april, men tillämpas redan från 16 mars. Det kommer att gälla under 2020.

Det går inte att ansöka om stöd före 7 april, alla ansökningar som inkommer före 7 april kommer att avvisas. Ansökan ska göras enligt de instruktioner som kommer att finnas tillgängliga inför öppningen av ansökan.

Tillväxtverket kommer inte att ge några förhandsbesked gällande ansökningar.

Så fördelas kostnaderna för nedgång i lön och arbetstid
(Lönetaket är 44 000 kronor i månaden)

Nivå

Minskad
arbets-
tid

Minskad
lön

Arbets-
givare

Stat

Minskad
kostnad
arbets-
givare

1

20 %

4 %

1 %

15 %

-19 %

2

40 %

6 %

4 %

30 %

-36 %

3

60 %

7,5 %

7,5 %

45 %

-53 %

 

Så förbereder du som företagare dig

Du som företagare kan förbereda dig genom att se till att du har stöd för korttidsarbete i centrala och lokala kollektivavtal. Arbetsgivare som inte har kollektivavtal ska istället skriva överenskommelse om korttidsarbete med minst 70 procent av de anställda på driftsenheten.

Många bra frågor och svar finns på Tillväxtverkets hemsida samt även avtalsmallar.

Nya stödnivåer för korttidsarbete

14 april meddelade regeringen att arbetsgivare ska ha möjlighet att under maj, juni och juli ansöka om stöd för korttidsarbete för upp till 80 procent av arbetstiden. Detta gäller även för dig som redan har ansökt om stöd, men du behöver inte göra en ny ansökan nu.

Du som ska söka stöd före lagändringen träder i kraft söker fortsatt stödet på nuvarande nivåer, det vill säga 20, 40 eller 60 procent. Justering av stödnivån äger rum efter lagändringen, tillväxtverket kommer att meddela i god tid hur detta ska gå till.

 

Tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher

I regeringens extra ändringsbudget avsätter regeringen 5 miljarder kronor i stöd för sänkta fasta hyror för utsatta branscher inom sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter.

Stödet innebär att den hyresvärd som sänkt den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 april till 30 juni i dessa utsatta branscher kommer att kunna söka stöd för att kompensera en del av nedsättningen. Kompensationen ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, dock maximalt 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.

Kompensationen söks av hyresvärden i efterhand via länsstyrelserna. Regeringen arbetar just nu med att ta fram ett regelverk för att det så snart som möjligt ska finnas på plats. Då det handlar om statsstöd så måste satsningen godkännas av EU. 

 

Prata med din bank

Bankerna hanterar detta lite olika så bäst är att kontakta sin bankkontakt för att få individuell rådgivning/hjälp kring eventuellt amorteringsfria månader, checkkrediter eller tillfälliga lån.